משחק םילגעמה לע ץחל באינטרנט

                                  Click The Circles קחשמ

םילגעמה לע ץחל (Click The Circles):

.סמנ אוהש דע דחא לכ לע הציחל ידי לע ירשפאה םדקהב םהמ רטפיהל ואוב .ךסמה תיתחתבש יקפואה לגרסל בל ומיש ,םיסרהנ םילגעמה רשאכ .םילגעמ םע הכרעמב םכלש םינמאנה םירזועל וכפהיש םירודכ רפסמ םנשי .האלה ןכו ינשה תכלל זאו ,הצק דע ותוא גרדשלו ןושארה רודכה תא ליעפ .תורוצ רובשל ךל רזוע ,הדשה ינפ לע scamper ו ועיפוי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות