משחק .הבוק less באינטרנט

                                  Cubbe.io קחשמ

.הבוק less (Cubbe.io):

.הבוק קחשמ io םיבקועמ םיקנט ןיב ברק אוה. .ךלש םיילאיצנטופה םיביואה תא םג אלא ,םיישומיש םיטקייבוא םע קר אל .ךל שי ןומיא לש המר וזיאב הנשמ אל הז .םיביריה תדמשה ידי לע םתוא לבקל םג לוכי התא ,תודוקנ ךל ואיבי םה .תמיוסמ הדוקנל עיגהל ,ךלש המרה תא לידגהל םעפ ידמ רהמ זוזל ,ינפקו .הלודג הפיחד דימ לבקת ,ההובג המרב ןקחש חצנל חילצמ התא םאו ,סרפה .םהלש תולוכיה תא רפשלו תורועה תא תונשל ידכ שמתשהל חיוורהל תודוקנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות