משחק רודכ תפיט ןורכיז באינטרנט

                                  Ball Drop Memory קחשמ

רודכ תפיט ןורכיז (Ball Drop Memory):

.שרגמה לע םיטקייבוא לש םוקימה תא ןנשל לוכי התא בוט המכ קודבלו ךת .ונלש םיטושפה םיללכה תא ךל דיגא ונאו ,ןורכיז רודכ תפיט ונלש קחשמ .םהילעמ ומקומי םינוש םימוקימב תכתמ תורוקו ,םכינפל ועיפוי םיקנט ה .רודכה לש הדיריה תא תוזחלו תומקוממ תורוקה ךיא רוכזל ךירצ התא .שארב עיפוי רודכו ,וראשיי םייפקשמה קר ,ורסוי םיטקייבואה ןכמ רחאל .הזכ הרקמב לופיי רודכה ובש םוקמב בוש םה םירסחה תולקמה תא םכמצעל .לעופב הרוק הז ךיא לכתסת זאו ,היוצרה סוכה לע ץחל ,הבישח רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות