משחק תוטועפ םינוסיח :תדקונמ הרענ באינטרנט

                                  Dotted Girl: Toddler Vaccines קחשמ

תוטועפ םינוסיח :תדקונמ הרענ (Dotted Girl: Toddler Vaccines):

.הלש קוניתה תא תלדגמ איה וישכעו הריעצ םאל הכפה גאב ידייל ,הנורחא .ונסוח הלש קוניתה תא לבקל ידכ םידליה תאפרמב אפורה לש השיגפל תכלל .ןסחל ךרטצי רשא אפור היהת התא .יללכה ובצמ תא עובקל דליה לש הקידב ךורעל ךירצ התאש ןושארה רבדה .תופורתו םייאופר םילכב שמתשהל ךרטצת תודחוימה תוארוהה תא עצב ןכמ .ןוסיחה תא לבקי אוה ךכבו הקירז קוניתל תתל ךרטצת קרזמ ותוא ופסאנש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות