משחק 3 המאתה םיגד באינטרנט

                                  Fish Match 3 קחשמ

3 המאתה םיגד (Fish Match 3):

.םיה תיעקרק לע תשגרמ הקתפרה ואצמת בוש .לוקשו בושק ראשיהל ,תינויגה הרוצב בושחל ךלש תלוכיה תא ןוחבל ידכ .שרגמה לש םיכושחה םיחיראה לע םימקוממ רבכ םה ,םיינועבצ םי יבכוכ ם .םהל תחתמ חיראה עבצ תא תונשל ידכ רתוי וא השולש לש תורושב תודוסיה .לבגומ ןמזה יכ ,םש רמייט םג שי ,הרטמה תגשהב תומדקתה ןמזה לכ תואר