משחק רגתאה ןודיח דמצה באינטרנט

                                  Snap Quiz Challenge קחשמ

רגתאה ןודיח דמצה (Snap Quiz Challenge):

.רגתאה ןודיח ונלש דמצה ןודיח םירוה הריהמ הבושת תויהל .האלה ןכו םימסרופמ םיטוטיצ ,םיטרס ,היפרגואיג ,ואדיו יקחשמ ,הקיסו .האלה ךישמהלו הנוכנה הבושתה תא תוריהמב רוחבל ךילע ,קתקתמ ןועשה .תודוקנ שש לבקמ התא ןוחצינ לכ רובע .דחא תועטל ילב תולאש האמ לע תונעל בייח התא חצנל ,קפס וא הבושתה ת .האצותה תא רפשל לכותש ךכ ,ורמשיי ךלש תודוקנה יכ םא ,שדחמ ליחתהל