משחק רקילק האובנ באינטרנט

                                  Clicker Prophecy קחשמ

רקילק האובנ (Clicker Prophecy):

.ןקזה חנ טעמל ,םהילא בל םש אל שיא לבא ,םיארונ עבט תונוסאמ ותומי .תוגוזב םייח םירוצי ינימ לכ הל קפסל זאו ,תיקנע הניפס תונבל טילחה .האובנה רקילק קחשמב השק היהי אל הז ךליבשבו ול רוזעל לוכי התאו ,ה .םירופיצו םייח ילעב רפסמו היינבה תמר תא לידגהל ,תודוקנ רובצל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות