Pet Good Boys!! קחשמ

!םיבוט דמחמ תויח (Pet Good Boys!!):

!בוט דמחמ תויח קחשמ םייח ילעב לש דואמ בביח אוה ימ .ךמעטל היהי .לאמש דצב תומקוממה תויומדה תא לידגהל ,תודוקנ רובצלו דומח גודלוב .חפוטמו חפוטמ תויהל ךירצ םג רשא ,השדח דמחמ תייח לבקלו ךסמה לש ןו .היחה לע םיקילק םע תושעיהל לוכי הז .תודוקנה תומכ תא לידגת בושו ,תובבל ססרי אוה האנה ךותמ .םיצורמ תויהל םהל תתל ,רתויב םינווגמה םיבלכה לש םומיסקמה תא חמשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות