משחק לזאזעל תוריל באינטרנט

                                  Shoot Heck קחשמ

לזאזעל תוריל (Shoot Heck):

.ול םיניתממ םישק םינחבמו דפורמ תרבחמ ןויליג ךרואל סט ריוצמ סוטמ .וליחתי תוזגפההש רבדה שוריפו ,ביואה חטשב לחתו הנתומה לובגה תא הצ .הזה בצמב ינויגה יד הזו ,תיפולח הנגה םע ונעגה זא ,הרזחב תוריל לכ .םיפפועמ םיליט גופסל לוכי אוה יכ קזח ךכ לכ הז לבא ,ליגר וק ומכ ה .Shoot Heck ב שדח הנגה וק רייצל ,םלשוה הז רשאכ ,הרצק איה הלש הלו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות