Santa's Route קחשמ

הטנס לש לולסמ (Santa's Route):

.תונתמ תקולח - סואלק הטנס לש תירקיעה הדובעה .תרוסמה תא בוזעל ךלוה אלו תויבקעב תאז השוע אוה ,דלומה גח ברעב הנ .תונתמ קפסל םידליה לכל רוזעל ותוא רובע לק רתוי הז תא תושעל לוכי .םיהז םיתב לש הרובח םע הנטק הרייע התאש ינפל .תיב ותואל רוזחל אלו םלוכ תא ףוקעי אוהש ךכ ,וליבשב רתויב תילמיטפ .בושחל ךירצ התא זא ,הצור התאש ןאל ליבוהל דימת אל םה ,םינבמה ןיב .יבצ איה תיפוסה הרטמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות