משחק Hit. less באינטרנט

                                  Hitormiss.io קחשמ

Hit. less (Hitormiss.io):

.ונלש קחשמה Hitormiss תכלל ,דבל קחשמ םמעושמ התא םא less .רורבו דואמ טושפ לכה ןאכ .קחשל םיצור םג הז עגרבש הלא לש לודג אבצמ בירי םילבקמ םתא .ןויצ תודוקנו םיררועתמה םילגעמה לע תוריהמב ץוחלל איה המישמה .ךלש םיקילקה קוידל היצקידניא והז - םיזוחא הארת הנוילעה תילאמשה ה .הארמ אוה בלצה .ךתיא ןכדעתי אל דחא ףאו םיריהמו םיקיודמ תויהל וסנ ,הז תא רפשל ול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות