משחק ההכ סופיט בא באינטרנט

                                  Dark Crafters Prototype קחשמ

ההכ סופיט בא (Dark Crafters Prototype):

.הנוכנה היגטרטסאה תריחבב תורחתהל ךל םיעיצמ ונחנא זא ,טעמ אל ךשמי .ןוחצינל ךלש רוביגה תא ליבותש איה איה .םתירוגלא רוציל ךילע ,רובעיו לעפי אוהש ידכו ,םודאה םחולב טלוש הת .םילמסו םיצח םיאצמנ ןותחתה יקפואה חולב .הפקתהה תא - םילמסה תאו ,העונתה תא םינייצמ םיצחה .הנותחתה הניפב ןימי דצב רותפכה לע ץחלו הרושב םתוא םיש .ההכ Crafters סופיט בא תננכתש תולועפה תא עצבל הדוקפה תא ןתית איה