משחק המרויד והוט באינטרנט

                                  Touhou Diorama Due קחשמ

המרויד והוט (Touhou Diorama Due):

.ישוק םע רדתסהל ,םייעבט לע תוחוכ םע םירוצי ,youkai ו םישנא ובש , .םהינשב דמצה תא רטפל היהי ןתינש ידכ תוברק ןגראל טלחוה ,ףסונ והשמ .לשב המרויד Touhou לש גוס הז רינרוטב קלח תחקל לוכי התא .םוקימה תאו ךלש תומדה תא רוחבל ,ךלש ביריל ךופהי ימ ,יתימא רבח םע .ביריה תא סיבהל ךירצ התא ובש םוקמה ךותל קרזנ היהת התא ןכמ רחאל .רהמ ליעפהלו תופיצרב תוריל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות