משחק ללוקמ יארומס באינטרנט

                                  Cursed Samurai קחשמ

ללוקמ יארומס (Cursed Samurai):

.םחולה ןוצר תא רובשל ידכ הבורע ינבכ החקלנ ותחפשמ ,תקדוצ הרטמ ןעמ .סעכ ףיסוהו חוכ רתוי ןתנ ,ךפיהל אלא ,ותוא רצע אל הז לבא .בוט היהי אל ביואה תא רצע תויהל לוכי אל הז וישכע .ללוקמ יארומס ולש דבכנה םרוגה רוביגל רוזעל לוכי התא ,ףסונב .השק הפיחד ןתיי אוה ,שגפיי ביואה רשאכו ,גלשה הסוכמ רעיה ךרד רובע .ףוקתל וא לוענל םישל ינמיהו ילאמשה רבכעה ןצחל לע טולשל לוכי התא .תויוויסרגאבו תוריהמב לעפת זא ,קוחרמ הריי לבא ,ברקתהל הצרי אל בי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות