משחק גנו'גאמ הנור באינטרנט

                                  Rune Mahjongg קחשמ

גנו'גאמ הנור (Rune Mahjongg):

.םיגניקיו םיעסונ םיראופמ םימחול ידי לע בשוימ ץראל ךתוא הנפי Rune .םינור תרזעב תורפסמה תודיתע - תיבנידנקסה תוברתה לש ינשה דצה תא ה .ונלש mahjong לש םיחירא ויהי םהילע םיעובצ םיטושפ םילמס םע תוסג ת .םיוסמ ךרע שי םלוכלש תורמל ,למס לכ רותפל ךירצ אל התא .ותוא תוקנל הגרדהב ,הדשהמ םתוא ריסהלו םיהז םילמס לש תוגוז אוצמל .רהזיהלו רהמל ,לבגומ ןמזה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות