משחק םיינזוא רוטקוד באינטרנט

                                  Ear Doctor קחשמ

םיינזוא רוטקוד (Ear Doctor):

.ןזואה לש תונוש תולחממ םילבוס םידלי ,תובורק םיתיעל .ירואה ךותב םידוכל םינוש םימזינגרואורקימ םורגל םילוכי םה .םילוחה תיבל םידליה תא םיחקול םירוהה ,הלאכ םירקמב .םיאבומ םידליה הבש הלבקב אפורכ דובעי רוטקוד ןזואה קחשמ התא .דליה תא ןחבאל ידכ ןגרואה לש הריהז הקידב עצבל ךילע ,אסיכ לע הלוח .לופיטב ליחתת ,ותלחמ תא עבקש רחאל .תופורתו םידחוימ םייאופר םילכ ךירצ התא ,ךכ םשל .ךלש לפוטמה תא אפרל התא תומיוסמ תויצלופינמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות