Two Clickers קחשמ

םיקילק ינש (Two Clickers):

.םיקילק ינש תויעב אלל טושפ קחשמ הכחמ התא .םיינועבצה םיעובירה דחא לע ץוחלל טושפ איה הלש תוהמה .רבחל עיצהל ינשהו ,לכ רוחבל לוכי התא ,הז הרקמב .ףיכ הברה חקול לבא ,ןמז תצק חקול קחשמה .ביריה רשאמ רתוי רהמ תודוקנ האמ עיקבהל איה המישמה .W שקמ לע וא הלעמל ץחה לע ץחל טושפ .תודוקנ לש שורדה רפסמה תא עיקבהל לכות םדקומב ,םיקילק לש רתוי ההו .הז לע רוזחל ,האצותה תא בהוא אל .ברק ודל ארוק והשימש ינפל ןמאתהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות