משחק ה'גנינה תא וכפהת באינטרנט

                                  Flip ninja קחשמ

ה'גנינה תא וכפהת (Flip ninja):

.רתוי ןמוימו רתוי קזח וליפא ךופהל תונמדזה קר אוה רתויב םישקה םיל .ופוג לע םלשומ ןפואב טולשל תלוכיו חוכ רתוי חקיי הז ובש ,יטסימ ךו .רוביגה םע ךירושיכ תא קולחל לוכי התאו ,רתויו רתוי בושח ןויגיה שי .המרב תומישמ תמלשהב החלצהל חתפמה היהי ךלש יפואהו תולוכיה לש בולי .םימודא םינמיס ףוסאל ,ךובמב רובעל בייח התא .תוטלס תרזעב ךרדה לע רבגתהל ה'גנינה .ותוא רוצעל לוכי םוסחמ קרו ךרדה ףוס תא האור אל אוה ןמזב וב לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות