משחק ה' גנינ תואקתפרה באינטרנט

                                  Ninja Adventure קחשמ

ה' גנינ תואקתפרה (Ninja Adventure):

.דליו הרענ :תויומד יתש ןיב הריחב ךל תנתינ .םירגובכ תונורחאה תוניחבה תא רובעל םיבייחו ה'גנינה תארוהל רתויב .תולועש תויעב רותפלו םמצעב תוטלחה לבקל םילוכי םה םאו ודמיל םה המ .םיבלש השיש לש בכרומה ךורא שיבכ תליחתב ךמצע תא אצמת תריחב רחאל .םירקי םישיבג תועבטמ ףוסיא ,ףוסה דע רובעל ךירצ התא .ךרדה ךרואל ושגפי עשר תוצלפמ ,תודוכלמ לש בחר ןווגמ ףסונב .הקתפרהה תא עירפהל לוכי יביסרגא דואמ לבא ,םינטקו םינטק םה .בכוכו ברח :םירותפכ ינש םנשי הנותחתה הניפב ןימימ .ה' גנינה הקתפרהב ךרוצה יפל םהב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות