משחק תרהוז םוהת באינטרנט

                                  Glowing Abyss קחשמ

תרהוז םוהת (Glowing Abyss):

.ןאכל תרדוח אל טעמכ שמשהש תורמל ,לפאה​​ סונייקואה יקמעמב םיללותשמ .םביבס ללחה תא םיריאמ םפוג לש םימוצעה םיקמעמה תא םיסלכאמה םירוצי .חטשה ינפ לא רתוי בורק תויחל ףידעמ אוה יכ םא ,תצק רהוז םג רהוז ם .היאצאצל הפצמ איה וישכעו תובר תוינועבצ םיציב החינה איה ברעב .רוחש ללח ךותל ולפנ םיציבהו ,רבשנ עלסהו הנטק המדא תדיער שחרתה עת .הלש םיידיתעה םידליה תא ליצהל הל רוזעל ידכ דחי ךלת התאו ,םהילא ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות