משחק רפוס ה' גנינ רוביג באינטרנט

                                  Super Ninja Hero קחשמ

רפוס ה' גנינ רוביג (Super Ninja Hero):

.הז תא םילשהל ול רוזעל ךרטצי ה 'גנינה לעה רוביג קחשמב התאו ולש ה .םשמ םיבושח םיכמסמ בונגלו קוניצה ךרד דחא טרקוטסירא לש הריטל סנכי .ךשמתמ לושכמ ןבומכ היהי קוניצ לכ .םלוכ לע רבגתהל ךרטצי ךלש רוביגה תוזירזב טלוש התא .הזה ךובמב םיאצמנש ,הנגה לש םילייחו תונוש תוצלפמ םע םחליהל וכרטצ .םוקמ לכב םירזופמ קשנ ילכ םינוש םיטירפ ףוסאל ךרטצת ,ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות