משחק לושיבו הדעסמ באינטרנט

                                  Restaurant and Cooking קחשמ

לושיבו הדעסמ (Restaurant and Cooking):

.השדח הדעסמ החתפנ ובש ףוחל ךלת לושיבבו קחשמה תדעסמב .ןימזהל היהי תוחוקלה יכ םילכאמ לש בחר ןווגמ ןיכהלו םוי לכ הדובעל .םירקבמ דיל םילמסכ וגצוי םילולסמה .תחלצב םתוא םישל ןוכתמה תא ןוחבלו םירצומה תא תחקל טושפ ךירצ התא .ללמוא היהי חוקלהו ,יוארכ לשובמ היהי אל הנמה תא זא ,והשפיא תועט .תועבטמ לש תמיוסמ תומכ םע הז לע םלשל לכואה תא חקיי רקבמה ,יוארכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות