משחק גלש םלועה באינטרנט

                                  Snow World קחשמ

גלש םלועה (Snow World):

.הילע ןגהל םינכומו םיבהוא ונחנא התואש ,הלודגו הנטק תדלומ שי דחא .גלש הסוכמ ץראה רודכ הנשה לכ טעמכ ןאכ יכ ךכ ארקנ הז ,גלשה םלועב .תולובגל שגינ רבכ תוצלפמ ינומה יכ ,סרהו הליפנ לש הנכסב אצמנ ולש .קר אל לבא ,ךלש המישמה איה רוביגל הרזע .עשרה תוצלפמ לש דצה תריחב ךות ,דחי קחשל לוכי התא .ץחומ היהי הפקתהה זאו ,אלמ םלוסה דע תוכחל ,תוכהל ידכ .ידיימ ןפואב אבה דעצה תא תושעל לכות אל ,רהממ התא םא .תושדח תולוכי גישהלו ןויסינ רובצל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות