Dragon Likes Fruit קחשמ

ירפ בהוא ןוקרדה (Dragon Likes Fruit):

.רשבל לשב ירפ םיפידעמה הלאכ שי ,םיפרוטו םד יאמצ םינוקרד לכ אל .חוכ ול תתל לבא ,ןוקרדה תא תוורהל קר אל רשא ,םידחוימ םימודא םיחו .תוריפ בהוא ןוקרדה קחשמב םש ךלי ונלש רוביגה וישכעו ,דחא םוקמב קר .םיעשורמ םירוצי שי הלאה םיקלחב יכ ,ךתרזעל ברסי אל אוה .םיחופת לש ריצקה לע דחוימבו םהלש ןגה לע םירמוש םה .המדאב רובק וליפאו הזחב םירתסומ תויהל םילוכי םה ,תוריפה תא אוצמל .ןוזמ לבקלו םיביואב םחליהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות