משחק סקיניפ הבהל הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Flame Phoenix קחשמ

סקיניפ הבהל הכיסנה (Princess Flame Phoenix):

.קזח םסק ףושיכ הל שיש הכיסנ םייח המוסקה הכלממב קוחר םלועב ."הבהל סקינפה" התוא םינכמ םיברו הקזח שא תמסוק איה ונלש הרוביגה .הלש םיניתנל רזועו הלש ץראה יבחרב עסונ ונלש הרוביגה ,תובורק םיתע .הלש אבה לויטה ינפל שגפיהל הל רוזעל ךרטצת םויה .רופיא םע הינפ לע רופיא םישל אוה תושעל ךירצ התאש ןושארה רבדה .דחא רחבת ,םיקפוסמה םידגב ךותמ ,ןכמ רחאל .םוסק םינוש םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ םירהל לוכי התא הרענה לע ותו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות