משחק הלוגס הדורו תוריפ תגוע באינטרנט

                                  Purple Pink Fruit Pie קחשמ

הלוגס הדורו תוריפ תגוע (Purple Pink Fruit Pie):

.םיפתושמ םיסרטניא לש סיסב לע םירבח וכפה תבנרא בלבלכ .תוגוע ,תודיטשפ :םיפאמ לש ןווגמ לע גוגחל םיבהוא םהינש .םיעיצמ םהש המ תא םיבהוא דימת אל םה ,ןררב המרוג לבא .חבטמל וכלהו לושיבה תא םמצעב תושעל םירבחה וטילחה ןכל .הגוע תוריפ דורו לוגסה קחשמל ףרטצהל םכתא םינימזמ םה .הכ דע תבשחש ומכ השק היהי אל הזו יתימא תודיטשפ לשבל ךיא דומלל לו .הדובעל עיגהל תושעל הצור התא הנמה תא רחב .םש היהי רצומ לכ ,םיוות ידי לע ועמשי תולועפה לכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות