משחק האלול םרק באינטרנט

                                  Loop Churros Ice Cream קחשמ

האלול םרק (Loop Churros Ice Cream):

.םיבוט םירבד דועו יופיצ ,דלוקוש ,םיקתממ :םינוש םיפסות םע ףיסוהל .הדילגל chorros ףיסוהל ךל עיצהלו ונלש ילאוטריווה חבטמב תוסנתהל ו .םלועה יבחר לכב םסרופמה ידרפסה םיפשה רשא ,choux הפאמ ןמ הפאמ והז .תועבט יצח ףופכ םינפ תבר תועוצר לש הרוצב יופא אוה .הדילג םע טורחה תא טשקל ןכמ רחאלו ,churros תא לשבמ התא ,הדילג Ch .םייס חוניקה תא טשקל ידכ םיביכרמ לש הלודג הצובק ונכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות