Dot Ninja קחשמ

ה' גנינ טוד (Dot Ninja):

.ביואל ענכהל הליגר אלו ברקל הנכומ דימת ה'גנינה .םיללכה יפ לע םילעופ דימת אל םידגנתמה לבא .שגפמה םוקמל ךלהו עבשומה ביואהמ האירק לביק רוביגה .הרעמה ינפל םיקחשמ שרגמ ואצמ םה .הסינכה תא המסחו הלעמלמ ןבא הלפנ הנימיו המינפ סנכנ אוה .ןבאה ךובמב בקריי רוביגהש טילחה ימומרעה לבנה .וו םע ךורא לבח ול שי דימת ,שאייתה אל ה'גנינה לבא .תושדח תומר חותפלו תוחתפמ ףוסאל ,ךובמב רובעל לוכי אוה ,תאז םע .Dot Ninja תועונת לש ףצר תא הנוכנ עובקל ול רוזעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות