Grapple Ninja קחשמ

ה' גנינה תא קבאנ (Grapple Ninja):

.הטמלמ הלוע המח הבלו ,הכומנ תיכנא ןרק לע תדמוע ה'גנינה .םחפל ךופהי ונלש רוביגהו רתוי תצק ,תוינלטק תורעוב תופיט תרזפמ אי .םיסונמ םימחול םע םג הרוק הז לבא ,לבלובמ תצק היה רוחבה .המגמ םע ארונ בוט הז תאצל ידכ דדומתהל םיצאנ קחשמב ול רוזעל .תוריקה לא דמצנ ,ץופקל ךירצ התא .םהמ ענמיהל שיש ,הדלפ יבכוכ ויהי ,רתוי השק היהי ךכ ,רתוי ספטי רו .הלוע לודיגל ןוכיסהו לדג םרפסמ .ריהמו זירז תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות