משחק EX 2 Remastered לטב הרכמ באינטרנט

                                  Idle Mine EX 2 Remastered קחשמ

EX 2 Remastered לטב הרכמ (Idle Mine EX 2 Remastered):

.תואיצמב היה הז​​ םא הא ,ףסכ חיוורהל להנל ןמז ותואב ןבאה לע שיטפל .הלש םיקוחה יפל יח התא רמולכ ,ילאוטריווה םלועב התא לבא .ןטק הרכמ ךל שי תוטורפ ליבשב .חוור םוש לביק אל אוה יכ ותוא שוטנל טילחה רבעשל םילעבה .הז תא חיכוהל לוכי התאו ותיא םיכסמ אל התא .ןושארה ינדי ןפואב םינבא רובשל ךירצ התא יכ ,לשכיהל רהמ לבא ,הגרד .לועפלו רתונה ףסכה רובע pickaxe לבקל ,בבותסהל ליחתמ לכה זא .EX 2 Remastered תורכמ EXL ב pickaxe ךירצ אל התא בורקבו ,חותיפו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות