Cyber Surfer קחשמ

רבייס שלוג (Cyber Surfer):

.שלוגה​​ Cyber קחשמ ךותל סנכנ התא םא ,קוחרה דיתעב התא .יטנרביקה שלוגה םע שגפיהל ולכות ןאכ .ףוגה לש קלח וליפאו רביא לכ ףילחהל הלוכי תינרדומה האופרה לבא ,עצ .ותוא רוצעל אל הז לבא ,גרובייס טעמכ ךפה ונלש גהנה ,תובר תולועפ ר .םהלש ףוגב רבייס תפסוה לע הדות זירזו ךשמתמ רתוי םה וישכע .שאונ שלוג ירחא תפדור ןיידע הרטשמהו .םימה ךותל לופיל אל םהלש יטמוטוא ט"לזמ תאו םירטושה קחרתהל ול רוז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות