משחק לרוגה תרמשמ באינטרנט

                                                                    Fate shift קחשמ

לרוגה תרמשמ (Fate shift):

.םירחא לע ןגהל ,רתוי תובורק םיתעלו ,םמצע לע הברה םחליהל םיכירצ ם .רתויב ץימאהו רשיה ריבאה היה לרוגה תרמשמ לש רוביגה .המדאה ינפ לע עשרה רוצי - תוצלפמ ףרה אלל סרה אוה .ןוחצינה תא םיגגוח רבכ םהו םוניהיגל םחולה תא קורזל וחילצה תוצלפמ .קוניצהמ חורבל טילחה אוה ,תוומה ףס לע וליפא ענכיי אל רוביגה לבא .םיצפח וא סונוב םיפסונ םירושיכ ומצע לע חקמתהל ,םונהיגה ןודא םע ת