משחק MMA סלאביר באינטרנט

                                  MMA Rivals קחשמ

MMA סלאביר (MMA Rivals):

.םימודקה םינוויל תודוה םהיתודלות תא ולחה םיללכ אלל תוברק .םינושארה םייפמילואה םיקחשמהמ לחה ,תוברועמ המיחל תויונמוא תויורח .ןוחצינ ךל איבי אוהש ידכ הריזב ותוא םישל ,ותוא תוידוסיב ןמואמ רח .םירחאו jiu-jitsu, baritsu ,ישפוח ןונגסב תוקבאיה :ןאכ םינוש תונו .תונוש תולועפ םע יסיטרכ הארת תחתמ ,הריזל סנכנ ךלש םחולה רשאכ .סלאביר MMA ב תרחבש תוקיטקט שמתשהלו םאתהב עונל ליחתי טלתאו םתוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות