Samurai Dash קחשמ

שאד יארומס (Samurai Dash):

.שאד יארומס קחשמב הירוטירטה לע ןגהל רדגומ יארומס .דימ תומי אוה ,םהל רבעמ ךלוה אוה םא ,םירוחש םיחירא לע עונל קר לו .דואמ םינכוסמו םיביוא םה - םימודא םירודכ םיעיפומ םשו הפ .םימעפ המכ תוחפל ביואה תא רוקדל בייח התא ,הנושארה התיבשה ןמ ומלע .הביבסב לייחה תא תחקל םהל םירשפאמ אלו תוצלפמה ןמ רוביגה תא תחקל .ונלש ה'גנינה חוכ תא שדחל היהי יכ עיבג בוזעי ביואה תא דימשהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות