Ninjam.io קחשמ

Ninjam io (Ninjam.io):

.תו'גנינ ויה םלועב רתויב םיבוטה םילגרמהו םימחולה .Ninjam קחשמב הז תא ךמצעל ראת io םיטרקוטסיראה ןיב חוכ לע קבאמ היה הבש הפוקתב ןפיל עיגי ,םירחא .םהלש ה'גנינה םימחולה ויה םהמ דחא לכ לש אבצב .ברקל סנכיו ודוקיפב לייח לבקי םינקחשהמ דחא לכ .רק קשנ םגו הקירז םע שומח היהי ךלש רוביגה .ךלש םיביריה לכ תא אוצמלו םוקימה תא רובעל ךילע היהי .םתוא סורהת התא קחרממ םהב םיבכוכ קורזל .ביואה תא סורהל ידכ ךלש ברחה שמתשהל ןכמ רחאלו ,הרגת שי םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות