משחק םילוח םיקסע באינטרנט

                                  Sick Business קחשמ

םילוח םיקסע (Sick Business):

.ונייחב םניחב השענ אל רבד םוש ,ילסקודרפ ןפואב ,קסע םג אוה םילוחב .תווצהו םיאפורה בטימ םע ולש ינרדומה םילוחה תיב תא חותפל הצר ונלש .קצומ תויסנניפ תוקירז שורדי יכ דואמ רקי לעפמ הז לבא .תועטל תוכז ול ןיא וישכעו היפאמב עגפ שדחה םיקסעה שיא .החיוורה הרבחה םיברתמ םהש ךכ ,ףסכה תא יוארכ רטפיהל בייח אוה ,רוב .תובוח תרזחה יבגל גואדל לוכי אל התא ,חוור שי םא .עיקשמה ימ רוכזלו הלוח קחשמ םיקסע לגרתהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות