משחק לובטופ באינטרנט

                                  Football Frenzy קחשמ

לובטופ (Football Frenzy):

.ןאכל ךתוא איבה םיציבה לש יופצ יתלבה ףוריטה תאו ,םיקזחומ יבגור ם .םילגד םע םעזב ץופקל וליחתהו ופסאתה םה .תויורחת ןגראלו םירורפג קיזחהל ירשפא יתלב הז לובלבה ללגב .לגרודכ Frenzy ידכ רדס איבהלו ןיבהל ךירצ התא .םירודכ וב ספותו דחוימ ילד חק .הז תא ףילחת תלוביק םילפונ םיטקייבוא רהזית .תויקוח יתלב תולועפ רובע ןיוצמ תווצ םינווכתמ םה ,םיבוהצה םילגדה .רמגנ קחשמה ,דחא תוחפל סופתל .תוילמיסקמ תודוקנ עיקבהל הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות