משחק הנחת להנמ באינטרנט

                                  Station Master קחשמ

הנחת להנמ (Station Master):

.ללחל םתוא תרגשמ ,םינוש םיצפח םע הלש הטנלפה תא הפיקמ תושונאה .ףסכ הזו ,עקרקה לע ףורשלו לולסמל טקייבואה תא ריבעהל בייח רשא ,המ .ןוציחה ללחב םוקמה לע שממ הנחת תיינב לש תורשפאה תא םיעיצמ ונא ,M .המצע רובע םלשת היינבה ,תויתועמשמ תויולעב םכתסמ אל הז ,ךליבשב .םירתונה תומר תא אלמל הגרדהב םיפסוותמ תוביטח ךכ ,ךסמה תיתחתב םלו .הנחתה תרגסמל ףיסוהל ןתינש םירחא םיביכר וא םיביכר םתואל השיג עיפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות