משחק / םירחבנה םיינשה באינטרנט

                                  The Chosen Two קחשמ

/ םירחבנה םיינשה (The Chosen Two):

.רסיקה לע ןגהל ידכ םימחול סייגמ אוה ,ןמוימ םחול ו םכח ןקז אוה רע .ידיחיה הרחתמל קר חתפיי רעשהו השק הריחבה .ינשה תא להני ביריל ךופהיש ךלש רבחהו ,םהמ דחא להנת התאו רמגל וכל .קשנ ,םסק ללוכ ,תופסונ תויונמוימ ,לופיטל םייוקיש :רמולכ ,תוינמחל .ותוא סיבהל תוסנלו ךלש ביריל רובעל ,אלמ יכנא םילכה לגרס רשאכ .םירחבנה ינשב הייכזל םיירקיעה םיביכרמה םה הקיטקטו היגטרטסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות