משחק םילוחה תיבב אפור באינטרנט

                                  Hospital Doctor קחשמ

םילוחה תיבב אפור (Hospital Doctor):

.קוצמ הלפנ רעיה ךרד הדעצש םידליה תרבח .השק ועגפנ םהמ המכ .ימוקמה םילוחה תיבל םתוא חקלו םידליה תא חקלו הידגרטה םוקמל עיגה .אפורכ םש דובעי רוטקוד םילוחה תיבב קחשמ התא .םש לפוטמה לש תינושאר הקידב עצבלו הקלחמל תכלל אוה תושעל ךירצ התא .לופיטה תא ליחתהל יפוא ךל שי העיגפ לש גוס הזיא תעיבק .םינוש םייאופר םירישכמו תופורת שמתשת ,ךכ םשל .בוש אירב היהי דליה ,לופיטה תא םייסת רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות