משחק המכוח באינטרנט

                                  Wisdom קחשמ

המכוח (Wisdom):

.םלועב רתויב ךוראה ןקזה תא לדגל ךלוה אוהו ןקזה ךרוא ידי לע תעבקנ .ךתרזעל קקדזי אוה הז ליבשב .החימצל ףיסוהל תוריהמב םהו רעישה לע רבכעה לע ץוחלל ידכ קיפסמ הז .רעישה לש החימצל םורתי םמצע רשא םירזוע ךל היהי תודוקנ לש םיוסמ ר .ונקזב לבלובמ אל ןכסמה םדאל .ןויצה לש קלח דבאל ,תעל תעמ םיקתונמ תויהל לוכי הז .בוט רתוי הזיא רחב .ךתוא דדועל יאדווב רשא ןיטולחל הטושפו תיפוסניא המכוח קחשמ והז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות