משחק היחש לותח באינטרנט

                                  Swimming Cat קחשמ

היחש לותח (Swimming Cat):

.םיגד םיבהוא דואמ םה לבא ,הלהבב םימ רקיעב םידחפמ םילותח .לולצל תכלל וליפאו ,תוחשל בהואו ללכב םימ דחפמ אל אוה יכ ,רשואמ ט .ןכוסמ תויהל לוכיו ול רכומ אל הזה םוקמה ,םיה תיעקרק לע לולצל ול .בוט והשמ איבי אל הבש תושגנתהה ,םיפרוט םיגד אוצמל לוכי התא ןאכ , .קומע יד םייח םה לבא ,דחוימב םימיעט םה ,הרידנ תשק םיגד סופתל תונ .ןכתסהל בייח לותחה ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות