משחק תוריהמ לש Legends :ףחסיהל תיתחתה באינטרנט

                                  Underground Drift: Legends of Speed קחשמ

תוריהמ לש Legends :ףחסיהל תיתחתה (Underground Drift: Legends of Speed):

.הלילה ריעב ףחסנ תורחת םייקל וטילחה טרופס תוינוכמ לש םינוש םיגתו .הנוכמה לש לוהינב רתויב בוטה רטסאמה התאש םלוכל תוארהלו םהב קלח ת .תרתחמה ישרגמ לע ןהו ריעה לש םישיבכה לע ןה ומייקתי םיעזגה .תמיוסמ תוריהמב ותוא רזפל ידכ תינוכמה לש הגהה ירוחאמ תבשל ךילע ה .קילחהל הנוכמה לש תלוכיב שמתשהל ךרטצת ,בוביס םיברקתמ רשאכ .םינוש םיצפח תוכהלמ הנוכמה תא עונמלו תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות