משחק לותח רוטקוד באינטרנט

                                  Cat Doctor קחשמ

לותח רוטקוד (Cat Doctor):

.םילותח ומכ דמחמ תויח הלאכ יח תיב לכ טעמכ .םתוא קנפל םיסנמו דואמ םתוא םיבהוא ונחנא .יהשלכ הלחממ לובסל וא עגפיהל ונלש דמחמה תויח םימעפל לבא .םייח ילעבב םילפטמ םיאפור ןהבש ,תודחוימ תוירנירטו תואפרמל םינופ .הזכ אפור םע דובעל ךמצעב הז תא תוסנל ךתוא ןימזהל םיצור ונחנא ,רו .קזנ הברה לביק ,בוחרב הכילה ידכ ךות ,רשא ,ךלש הלבקל אבוי לותח .הפשאה ןמ רמצה תא תוקנל לכ םדוק הז תא קודבל ךירצ התא .םיילגרה לע ותוא חינהו םייח ילעבב לפטל ןתרטמש תולועפ לש הרדס עצב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות