משחק תובנגתה גיד באינטרנט

                                  Stealth Fishing קחשמ

תובנגתה גיד (Stealth Fishing):

.רב תויח לש העושיה תאו היגולוקאה הרושק ותדובע תא בוזעל אל ןיידע .גיד תובנגתה תינדפק תוידוסב וישכע לבא ,ותוליעפ תא ךישמהל טילחה א .ימיה םיעושעשה קראפב רתויב לודגה םוירווקאל ואבוה םישדח םייטוזקא .הלילב רחואמ תחפנתמ הריס םע גודל ךלהו םייובשה תא ליצהל טילחה רוב .םיגדב עגופ וניאש ,דחוימ סרקב דיוצמ ולש גידה טומ .הפב םירמושה תא םילבקמ אל לבא ,םיריסאה לכ תא סופתל םיצימאל ורזע .בכשל ,רוקרזה ןמ ריהב בוהצ לוגיע האור התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות