משחק M הקיתעה באינטרנט

                                  Old M קחשמ

M הקיתעה (Old M):

.ותיב ביבס םימקוממה םיקמעה ךרד ןמזה לכ רבוע' מ בוטה ןקזה אבס .בהז תועבטמ םינוש םיישומיש םיטירפ ףסוא אוה ,הלא תואקתפרהב .ויתואקתפרה ףרטצהל התא ןשיה M קחשמב םויה .םוקימה לע הלש םודיק ליחתי תדחוימ הלגע םירהל ךלש רוביגה .תוצלפמו רב תויח םינוש םילושכמ לקתיי וכרדב .םלוכ לעמ ץופקל ץורל לש תומדה לע טולשל ךירצ התא .הנכס דצה תא רובעל ךרטצת הז תא תושעל השק הז םא