משחק Cavegame. less באינטרנט

                                  Cavegame.io קחשמ

Cavegame. less (Cavegame.io):

.Cavegame קחשמב io תצלפמ לש הרוצב היחת התאש רמוא אל הז לבא ,הרעמה ןכשל ךופהת התא .דחא םדאב םימחולו םינמוא לש טבש םיסלכואמ םירהה ךותב .תויגטרטסא תודותע לפטל ךירצ התא םדוק לבא ,ישומיש אובי אוהו ברח ם .וב לקתנ התא ,ךילגרל תחתמ שממ אוה הרפע .הז תא לבקל אל המל זא .ןוירש - הנגהל יעצמא ךלשמ קשנ ילכ רוציל תורפע םע דחי הקסה יצע ףו .ךלש החלצהה לכ לש ירקיעה דדמה הז - בהז םירוטרנג ןיקתהל ,םש דימת .תחא רפסמ ןקחשה תויהלו ךלש םיביריה לש םיסיסבה תא הטישפה ,קזחתמ ה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות