משחק Azumi תיכנא הסורפ תאו באינטרנט

                                  Azumi and the Vertical Slice קחשמ

Azumi תיכנא הסורפ תאו (Azumi and the Vertical Slice):

.םלוכל רוזעל - המישמה תא ומצעל ביצה ה'גנינה ןוביבד .דחא רפכ יבשות וילא ונפ ברעב .יעקרק תת תובמוקטק לש קנע חטש ליחתמ םהיתבמ קוחר אל .םייקנע םילולבש ועיפוה הנורחאל לבא ,םישנאל ועירפה אל םה ,וישכע ד .חטשה ינפ לא עיגהל תויושע תויצטומ .תיכנאה הסורפבו ימוזאב ול רוזעת התאו ,תוצלפמה תא סורהלו רוזעל םי .חצנמה ןייפמקה תא ליחתהל ןכמ רחאלו ,לוהינה לע טלתשהל ידכ םינומיא .םילושכמ הברה רובעל לבא ,רדחה תא תוקנל קר ךירצ אל רוביגה .בוש ףוקתלו תגסל זאו ופקתי םה ,דואמ ךבוסמ לבא ,םייטיא םה םילולבש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות