משחק הדיל תודלויה באינטרנט

                                  Maternity Heave קחשמ

הדיל תודלויה (Maternity Heave):

.םיבשחמו םימכח םינופלט ,תוילבט דירפהל ןתינ אל םידלי יכ ,םירוהה ט .םיכשמנ םייחה לבא ,לכה ושטנש רחאל ,תוליל וליפאו םימי ךשמב םיקחשמ .הדיל תודלויה ב םירומיה ףופכ םג ונלש רוביגה .וילע בוהאה ה' גנינה רוביג לע שדח עוצעצ ול שי ,הנורחאל .רדחה ךותל לכתסהל תעל תעמ היהי ךילהתה לע תטלוש ולש אמא לבא ,תויו .תינמז וב תולועפ יתש עצבל איה ךלש המישמה .תומרופטלפ ךרד רבוע ה' גנינ בכרומ אוה ,ומצע קחשמה אוה ןושארה .ץופקל רוביגה לע הציחל ידי לע ללחה ךותל לופיל ול ונתת לא .תותבחמ וא תולמעתה ילענ קמחתהל םינכומ תויהל ,העיפומ םאהו תחתפנ ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות