Ninja Battle Tower קחשמ

ה' גנינה לש ברקה לדגמ (Ninja Battle Tower):

.םיליצאו ,םיריכב לש הנגהו הנגהה לע ךשמנ וכשמנ םה ןכלו ,ה'גנינה ם .לדגמה יבג לע ה 'גנינה רוביג םע ךמצע תא אוצמל ולכות ,לדגמ ברק ה' .הנגהה לע רומשל איה ולש המישמה .ותבוח אל וז לבא ,ןושארה םיביואה רפסמ לע רוטסלו תדרל חמש היה אוה .הדלפ םיצח םע ביואה תא הכיה םשמו גגה לע תויהל בייח םחולה .ףפועמ shuriken קמחתהל ךירצ התא ,הז הרקמב .ןמז הברה יד הז תא תושעל לכות ,ךמצע לע ןגהל החלצהב התא םא ,טעמכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות